States

    • Visual Novel Creator
      Public . 126 members
      Tập hợp những con người yêu thích việc sáng tạo Visual Novel, từ những người viết truyện, đến những họa sĩ chuyên vẽ hình cho visual novel, hay thậm chí những người đang nuôi mộng viết một bộ...